Misja

01-01-2010

Misją Stowarzyszenia POLITES jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa “polites”, które można tłumaczyć jako “obywatel”.

W ramach realizacji naszej misji zapraszamy do korzystania z następujących możliwości:

Regionalne Centrum Wolontariatu

Prowadzimy biuro pośrednictwa wolontariatu, w ramach którego pomagamy zarówno przyszłym wolontariuszom znaleźć miejsce do działania, jak i organizacjom oraz instytucjom znaleźć wolontariuszy, którzy chcieliby wesprzeć swoimi umiejętnościami ich pracę. Ponadto prowadzimy warsztaty i szkolenia nt. wolontariatu oraz samorozwojowe by lepiej poznać siebie i zdobyć nową wiedzę. Zapraszamy do współpracy szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje.

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3

Rozwijamy potencjał już istniejących i wzmacniamy proces powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych w Szczecinie. Wspieramy organizacje pozarządowe z terenu Szczecina i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, ale nie obce są nam telefony z całego kraju i zagranicy. Aktywni obywatele mają możliwość zapoznania się z nowymi formami działania a swoje pomysły przekuć w działanie. Oferta jest zawsze dostosowana do potrzeb i obejmuje m. in. warsztaty, szkolenia, coaching, doradztwo zindywidualizowane i eksperckie, porady z zakresu księgowość, finansów, zarządzania, PR i promocji i z tego czego dusza organizacji pozarządowej zapragnie. Sektor3 – trzeci stopień wtajemniczenia. Nad funkcjonowaniem Centrum pieczę sprawuje Fundacja Sektor3, której Stowarzyszenie POLITES jest współfundatorem.

Program Starszy Brat – Starsza Siostra

Pomagamy dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności tym z rodzin niepełnych. Wspieramy ich dzięki zaangażowaniu dorosłych wolontariuszy (czyli “starszych braci” lub “starszych sióstr”), którzy co najmniej przez rok opiekują się młodszymi od siebie dziećmi.

Program Pierwsza Pomoc w Lekcjach

Wspieramy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy mają problemy w nauce – nie potrafią rozwiązać zadania domowego, mają kłopot w zapamiętaniu zasad gramatyki, tabliczki mnożenia, lub po prostu w siebie nie wierzą. Staramy się stwarzać możliwości i narzędzia do odpowiedniej nauki, której często brakuje w warunkach domowych.

Programy na rzecz zwiększania aktywności mieszkańców regionu 

Wierzymy w siłę obywateli. Uczymy mieszkańców Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, jak mogą wpływać na to, co dzieje się w ich miejscowościach.

Programy współpracy międzynarodowej

Umożliwiamy mieszkańcom Szczecina i regionu wyjazdy na wolontariat do większości krajów europejskich, udział w międzynarodowych szkoleniach, seminariach i stażach, uczestnictwo w projektach dotyczących poprawy jakości pracy z młodzieżą oraz udział w działaniach na rzecz zwiększenia uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym.